2019-01-01

Recipharm Karlskoga AB blir VBIF:s nionde medlem. Välkomna!